Må du søke om tillatelse til å grave?

Før du setter i gang graveprosjektet er det viktig at du undersøker om det finnes en kommunal reguleringsplan for området. Hvis du planlegger å utføre en type graving på en eiendom som ikke er regulert, må du først søke om dispensasjon fra kommunen.

De fleste graveprosjekter er del av et større byggeprosjekt. Med unntak av enkelte mindre tiltak som er unntatt søknadsplikt, må du normalt søke kommunen om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven.

Graver du for eksempel ut et svømmebasseng, må du først søke kommunen om byggetillatelse. Da kreves det også at du tar kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå som ansvarlig for prosjektering, søkeprosessen og ferdigmelding av tiltaket.

Mindre byggverk kan under visse forutsetninger settes opp uten å sende inn søknad. Du kan for eksempel bygge en garasje eller frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse på opp til 50 kvadratmeter uten å søke så lenge mønehøyden ikke overstiger 4,0 m og gesimshøyde ikke over 3,0 m. Høyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygningen kan oppføres i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller. Tiltaket kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen. Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen

De fleste kommuner har en egen kommunal graveinstruks. Denne er mest aktuell hvis du skal grave på kommunens eiendom. Alle som skal grave i eller ved offentlig grunn, skal søke kommunen om gravetillatelse. Ved graving på privat grunn er praksis fra kommune til kommune forskjellig. Noen kommuner krever gravemelding fra alle, mens andre kun krever gravemelding hvis du skal grave i eiendom med spesiell kommunal interesse, for eksempel ved verneområder.

Når er terrengendring unntatt søknadsplikt?

Ofte ønsker man ikke bare å fjerne jord og steiner for å bygge, men også for å endre terrenget. Det kan være at du ønsker å jevne ut jorden fordi grunnen skråner for mye i en retning, eller at grunnen ligger vesentlig lavere enn naboens, og dermed utsettes for store mengder vann når det regner.

Ifølger plan- og bygningsloven paragraf 20-1, kan slike tiltak være søknadspliktige dersom det medfølger “vesentlige terrenginngrep”.

For å slippe søknad, må du oppfylle disse vilkårene:

  • Tiltaket må ikke føre til mer enn 3,0 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk.
  • Tiltaket må ikke føre til 1,5 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk.
  • Tiltaket må ikke føre til mer enn 0,5 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå på eiendom for rekke- eller kjedehus med tett bebyggelse.
  • Avstand fra fyllingsfoten til nabogrensen må være minst 1 meter.
  • Endringer i terrenget må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei.
  • Tiltaket fører ikke til fare eller ulempe for omgivelsene.
  • Tiltaket er ikke i strid med plan- og bygningsloven.
  • Tiltaket er ikke i strid med kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller bebyggelsesplan.

Er du usikker på hva du har lov til å gjøre på tomten, kan du ta kontakt med plan- og bygningsetaten eller oss så hjelper vi deg å undersøke din konkrete sak. Du kan også be om en forhåndskonferanse med kommunen.

Eier av tomten er ansvarlig for at forholdene på eiendommen er lovlig, og at lover og regler er overholdt. Det er derfor viktig at du, eventuelt i samarbeid med en rådgiver, setter deg grundig inn i reglene i forbindelse med graving på din grunn, enten det er snakk om større eller mindre prosjekt.

Når er støttemur unntatt søknadsplikt?

Pass også på at fyllingen ikke blir for bratt. Det finnes ikke noe sentralt krav, men lokale planer kan bestemme at skråningen mellom eiendommene ikke bør være brattere enn 1:2.

Det er du som eier som har ansvaret for nødvendig sikring av skråning mellom din tomt og naboens. En forstøtningsmur kan ofte være nødvendig for å hindre at terrenget glir ut.

I byggesaksforskriften paragraf 4-1 listes kravene for at forstøtningsmur er unntatt søknadsplikt:

– plasseres minimum 1 meter fra nabogrense dersom høyden er maksimalt 1 meter

– plasseres minimum 4 meter fra nabogrensen dersom høyden er maksimalt 1,5 meter

– plasseres i tråd med avstandsbestemmelsene i vegloven

Mur som er høyere eller nærmere enn dette krever søknad.

 

La oss ta hele søkeprosessen for deg!

Skal du i gang med et graveprosjekt må du ikke nøle med å ta kontakt, Vi hjelper deg med alt fra søknaden til ferdigplen når gravingen er ferdig.