Vi i Trondheim VVS har god erfaring med forsikringsaker

Ønsker du bistad iforbindelse med et rørbrudd på et avløpsrør eller vannledning har vi allsidig kunnskap fra start til slutt i slike saker.
Vi kan bistå deg med alt i fra første telefon til ditt forsikringselskap til oppgraving og nødvendig dokumentasjon ovenfor kommune og forsikringsselskap.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat

Hva kan du gjøre ved lekkasje på din vannledning?

  • Du bør umiddelbart kontakte Forsikringsselskapet ditt og et godkjent rørleggerfirma
  • Forsikringsselskapene kan ofte bistå deg i saken
  • Gjennom lekkasjelyttingen lokaliseres vannlekkasjen.
  • Bekrefter lekkasjelyttingen at det er lekkasje på vannledningen din, må den graves frem og repareres av et godkjent rørleggerforetak.
  • Be alltid din utførende entreprenør om å dokumentere hele arbeidet med din private stikkledning.
  • Husk at dersom det er behov for vannavstenging av kommunal ledning skal autorisert rørlegger bestille dette. ta kontakt med kommunen.

 

Plikt til å stanse lekkasjer:

Når man eier en bygning som er knyttet til den kommunale vannforsyningen, er ledningen fra bygningen og frem til kommunens hovedledning til og med anboringsklammer ditt ansvar og din eiendom.

Hvis flere eiendommer har felles stikkledning som er knyttet til kommunens hovedledning, er det ofte inngått avtaler om vedlikehold. Hvis avtalen er tinglyst, kan du finne dette hos Kartverket. Kommunens abonnementsvilkår pålegger

eierne et solidarisk ansvar for vedlikeholdet av den felles stikkledningen.

Det følger av sanitærreglementet at eier av eiendom med vann- og avløpsinstallasjoner er ansvarlig for at slike installasjoner, herunder private stikkledninger, til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Med forskriftsmessig stand menes det blant annet at stikkledninger skal være fri for lekkasjer.

 

Vannlekkasjer må stanses så raskt som mulig fordi:

• Lekkasjer fører til merutgifter for vannverkene og dermed økte gebyrer for deg som abonnent.

• Det reduserer risikoen for at du og naboene blir uten vann

• Når trykket i ledningen faller på grunn av lekkasjer, øker faren for at det suges inn forurenset vann fra grunnen og inn i vannledningen.

• Trykket i vannledningen din blir bedre.
• Det reduserer faren for at du får vannskade

på eiendommen.
• Når en vannlekkasje først har oppstått, vil

den kunne utvikle seg til totalt ledningsbrudd med påfølgende store skader på bygninger og terreng.

• Lekkasjer på private ledninger gjør det vanskeligere å oppdage større lekkasjer på kommunens ledninger.

Det er miljøvennlig og god økonomi å ta vare på vannet ved å stanse lekkasjer på ledningene.