Vi i Trondheim VVS behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Trondheim VVS as, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet av denne personvernerklæringen. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning oppstiller.

1 BEHANDLINGSANSVARLIG
Trondheim VVS as er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Trondheim VVS as.

2 VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

2.1 Registrering og innsamling av personopplysninger:
Trondheim VVS as behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato og mobilnummer.

2.2 Hva personopplysningene brukes til:
Vi bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har bestilt og for å kunne administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringen.

3 OPPBEVARING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.
Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Trondheim VVS as har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Trondheim VVS as ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

4 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER – TAUSHETSPLIKT
Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

  1. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
    b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
    c. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
    d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for å tilgjengeliggjøre ovennevnte personopplysninger for de bedrifter som etter avtale med Trondheim VVS as forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester.
Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Trondheim VVS as sine krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

5 DINE RETTIGHETER

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Trondheim VVS as har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

6 REVISJON AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:
a. Behandlingen av personopplysninger endres, eller
b. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Trondheim VVS as vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.

7 HENVENDELSER

Du kan ta kontakt med oss dersom du vil ha mer informasjon om Trondheim VVS as sin behandling av personopplysninger.