Trondheim VVS fikk i oppdrag å legge inn fjernvarme fra Ranheimsvegen 9 som er eid av KLP til Ranheimsvegen 7, næringsbygget hvor PK elektro har lokale.
Oppdraget besto i hovedsak av oppgraving, tilrettelegging av grøft for fjernvarmerør, utskifting av masser og legging av ny asfalt.

i tillegg til gravingen utførte vi  kjerneboring og det tekniske arbeidet på tekniskrommet.

Gravingen ble startet på i desember 2020

Fjernvarmerør graves ned på en dybde mellom 80cm og 250cm.  Grunnen til at de skal ligge minimum 80cm under bakken er at de skal være skjermet for påkjenning fra trafikk og andre ytre påkjenninger.

Fjernvarmerørene er laget for et viss trykk, de fjernvarmerørene som brukes i Trondheim er testet og godkjent for å ha 250cm med masse over seg.